Amasten köper bostadsfastigheter i Sundsvall för 118 mkr

Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten”), har idag avtalat om bytesaffär med Drakstaden Förvaltning. Bytesaffären innebär att Amasten förvärvar elva fastigheter i centrala Sundsvall, samtidigt avyttras sju fastigheter i Essvik och Matfors.

Förvärvet sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 118,3 miljoner kronor. Försäljningen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 73,8 miljoner kronor. Till- respektive frånträde är beräknat att ske den 29 maj 2019. 

Vi renodlar vårt bestånd i Sundsvall. Efter affären omfattar fastighetshubben Sundsvall drygt 600 lägenheter, säger Jan-Erik Höjvall, VD Amasten Fastighets AB

De förvärvade fastigheterna omfattar 112 lägenheter och 6 424 kvadratmeter med hyresintäkter om 8,2 miljoner kronor per år. Fastigheterna är fullt uthyrda och den viktade direktavkastningen bedöms uppgå till 4,5 procent.

Den preliminära köpeskillingen för aktierna i de fastighetsägande bolagen uppgår till 49,5 miljoner kronor. Utöver bankfinansiering erlägger Amasten (i) 7,5 miljoner kronor i form av nyemitterade stamaktier i Amasten till en överenskommen teckningskurs om 5,75 kronor per stamaktie (ii) resterande del erläggs kontant. Avdrag för latent skatt uppgår till cirka 3,8 miljoner kronor. Den slutgiltiga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.

Försäljningen baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 73,8 miljoner kronor och omfattar 7 656 kvadratmeter med hyresintäkter om 8,0 miljoner kronor per år.

Den preliminära köpeskillingen för aktierna i de fastighetsägande bolagen uppgår till cirka 42,2 miljoner kronor och ska erläggas kontant. Avdraget för latent skatt uppgår till cirka 2,7 miljoner kronor. Den slutliga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.

Nordier Property Advisors har varit rådgivare i affären.

Andra referensprojekt