Augusti 2021

Månadskollen – Hösten gör entré

 

Efter en intensiv avslutning på det andra kvartalet rivstartar vi nu hösten i samma höga tempo. Den globala återhämtningen fortsätter i god takt och likaså den svenska ekonomin.

Mycket tyder på att tillväxttakten i Sverige accelererar och trots drygt ett år med restriktioner har ekonomin varit överraskande stark, inte minst nu under sommaren. BNP-indikatorn steg med 0,9 procent under årets andra kvartal jämfört med första kvartalet. Penningpolitiken är fortsatt expansiv med nollränta samtidigt som Riksbanken köper värdepapper. Reporäntan väntas ligga kvar på noll procent fram till år 2023.

Återhämtningen inom tillverkningssektorn började redan förra året och det finns fortsatt höga förväntningar om framtida produktion och PMI för både industrin och tjänstesektorn pekar på höga tillväxtnivåer framöver. Däremot backade PMI-total marginellt i juli månad men noterade ändå den fjärde högsta nivån i indexets historia. Nedgången kan delvis förklaras av utbudsbristen och stigande leveranstider vilket har blivit en växande utmaning för industrin. Hushållen har också börjat återgå till ett mer normalt konsumtionsmönster och omsättningen för detaljhandeln, mätt i löpande priser, ökade med 4,6 procent i juli 2021 jämfört med juli 2020.

Konjunkturbarometern steg i juli månad till en ny högsta nivå vilket pekar på ett starkare stämningsläge än normalt i ekonomin. Barometerns anställningsplaner är mycket optimistiska vilket även återspeglas i arbetslösheten som under året har fallit tillbaka. Arbetslösheten i juli låg på 7,9 procent vilket är 1,3 procentenheter lägre än under samma period föregående år. Men trots den sjunkande arbetslösheten finns ett visst orosmoln kring andelen långtidsarbetslösa som har ökat kraftigt under pandemin.

Fastighetssektorn fortsätter att leverera starka prognoser och utvecklas bra på börsen. Vi ser även att trenden med fusioner och utköp fortsätter inom sektorn. Transaktionstempot är fortsatt högt och transaktionsvolymen för helåret förväntas överstiga 250 mdkr för den svenska fastighetsmarknaden. Vi ser fortsatt att det är core segmenten, bostäder och samhällsfastigheter, som står för den största andelen av transaktionsvolymen samtidigt som fortsatt lågt utbud trycker ner avkastningskraven ytterligare. Den närmaste tiden kommer vi se ytterligare affärer inom segmenten på rekordnivåer.

 

 

Läs ANALYSEN HÄR Augusti 2021